1.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดโครงการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น และลดการใช้ปุ๋ยเคมี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีเป้าหมายการผลิตทั้งประเทศไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ตัน โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลแต่ละคน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๕๐ ตัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการวางแผนดำเนินงานทั้งในระดับส่วนกลางและภาคปฏิบัติในพื้นที่

ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

1 . ดำเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 633,382.47  ตัน (77 จังหวัด)  แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

1.1 ปุ๋ยหมัก 191,697.36 ตัน                พื้นที่    63,899.12  ไร่

1.2 ไถกลบตอซังข้าว 255,201.95 ตัน     พื้นที่   510,403.90  ไร่

1.3 ไถกลบตอซังข้าวโพด 26,853.52 ตัน  พื้นที่     33,566.90  ไร่

1.4 ไถกลบตอซังสับปะรด 1,597.6 ตัน     พื้นที่       1,997.00  ไร่

1.5 ไถกลบตอซังอ้อย 1,887.6 ตัน          พื้นที่          943.80  ไร่

1.6 น้ำหมักชีวภาพ 69,515.32 ตัน

1.7 ปุ๋ยพืชสด 86,629.12 ตัน                พื้นที่     48,127.29 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 253.35  ของเป้าหมายการผลิตขั้นต่ำ และคิดเป็นร้อยละ 173.07 ของเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการผลิตของจังหวัดช่วงเดือนสิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 (365,960.30 ตัน)   โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 5,908.49 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.36   รวมประมาณการพื้นที่ 658,938.01 ไร่ (น้ำหมักชีวภาพ ไม่สามารถประมาณการเป็นพื้นที่ได้ เนื่องจากใช้เสริมการใช้ปุ๋ย)

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทางระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีควบคุมไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล หน่วยงานทหาร ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร

แผนงานต่อไปเพื่อตอบสนองนโยบาย

1. ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 ผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ 77 จังหวัด
2. เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทางระบบออนไลน์