2.ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร 1,018 ศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรและประชาชน โดยเน้นการให้บริการทางการเกษตรและการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์บริการฯ ในระดับจังหวัดกับศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรและศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน เป็นไปได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  • 1. ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนแบบ One Stop Service
  • 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำศูนย์บริการฯ ทุกวัน
  • 3. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อให้ความช่วยเหลือ
  • 4. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนมาใช้บริการ
  • 5. ให้บริการตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
  • 6. ประมวลผลการดำเนินงานและรายงานผลให้ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทราบเป็นประจำทุกวัน
  • 7. บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในระบบ http://help.doae.go.th

ผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่เปิดศูนย์บริการประชาชนฯ – 26 ตุลาคม 2558)

การให้บริการประชาชน จำนวน 4,007,501 ราย แยกเป็น

 • 1. เรื่องที่ศูนย์ให้บริการได้เอง จำนวน 4,006,497 ราย ได้แก่
  • – การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี จำนวน 3,713,024 ราย (30 ส.ค.58)
  • – ขอความช่วยเหลือ จำนวน 167,114 ราย
  • – ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 114,441 ราย
  • – ร้องเรียน ร้องทุกข์จำนวน 11,818 ราย
 • 2. ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,004 ราย
 • 3. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ผ่านระบบ http://help.doae.go.th
  • – มีผู้มารับบริการ จำนวน 108,493 ราย
  • – เรื่องที่มาขอรับบริการ จำนวน 133,886 เรื่อง แยกเป็น
   • 1) ขอความช่วยเหลือ จำนวน 66,448 เรื่อง
   • 2) ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 33,786 เรื่อง
   • 3) ร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 33,652 เรื่อง