3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว

กิจกรรมรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามนโยบายค.ส.ช. โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการทำนา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือในการลดราคาปัจจัยการผลิตของ คสช. แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อยดังนี้
1) จัดงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา และทำความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการใช้ประโยชน์จากทะเบียนเกษตรกร ระดับจังหวัด 59 จังหวัด เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน รวม 59,000 ราย
2) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับอำเภอ 814 อำเภอ ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป้าหมายรวม 61,102 ราย
3) ถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 1,000,000 ราย ขณะที่เกษตรตำบล และอกม.ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558)

1 จัดงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ระดับจังหวัด จำนวน 59 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 66,208 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน กันยายน 2557

2 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับอำเภอ บุคคลเป้าหมายคืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีอกม.ได้รับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 818 อำเภอ/อกม.61,844 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน กันยายน 2557

3 ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร ขณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร มีเกษตรกรได้รับการตรวจเยี่ยมทั้งสิ้น จำนวน 1,154,057 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2557