4.การสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

การสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ที่มา

ตามนโยบาย คสช. ให้ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการผลิต หรือจำหน่ายการผลิตที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานและมีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัดและเด็ดขาด รวมทั้งเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและป้องกันการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน

การดำเนินงาน

1. กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือที่ กษ 1010/ว 455 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 แจ้งให้จังหวัดจัดทำทะเบียนร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจงประชุมทางไกล (Video Conference) กับเขตและจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการสำรวจทะเบียนร้านค้าตามหนังสือสั่งการ

3. กรมส่งเสริมการเกษตร มีหนังสือที่ กษ 1010/ว 542 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 แจ้งให้จังหวัดนำผลการสำรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ส่งให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีสารวัตรประจำอยู่ในพื้นที่โดยทันที และให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : PPSF111@gmail.com

4. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 612 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 แจ้งเจ้าหน้าที่ระดับอำเภออำนวยความสะดวกและประสานงานในพื้นที่ให้กับคณะทำงานเฉพาะตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

5. กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือ ที่ กษ 1010/ว 191 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยืนยันข้อมูลทะเบียนร้านค้าและการจำหน่ายปัจจัยการผลิต เพื่อให้ข้อมูลการสำรวจทะเบียนร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และให้สำรวจติดตามการจำหน่ายสารเพิ่มประสิทธิภาพแคปซูลนาโน หากพบการจำหน่ายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีกฎหมายควบคุมดำเนินการต่อไป

ผลการสำรวจติดตามข้อมูลและยืนยันข้อมูล
(ตัดยอด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

พบว่า มีร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ใน 77 จังหวัด จำนวน 35,280 ร้านค้า โดยแบ่งเป็น มีใบอนุญาตจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 34,764 ร้านค้า และร้านค้าที่อาจเป็นปัญหาในเรื่องคุณภาพของปุ๋ย สารเคมี จำนวน 516 ร้านค้า (ไม่มีใบอนุญาต 493 ร้านค้า และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาต 23 ร้านค้า) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการแจ้งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต (สวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 493 ร้านค้า และ สวพ. เข้าดำเนินการแล้ว จำนวน 427 ร้านค้า

– จังหวัดที่แจ้งยืนยันข้อมูลและมีหนังสือแจ้งกรมฯ แล้ว ได้แก่

สสข. 1 : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สิงห์บุรี และอ่างทอง

สสข. 2 : กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี

สสข. 3 : จันทบุรี, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ และสระแก้ว

สสข. 4 : กาฬสินธุ์, นครพนม, สกลนคร, หนองคาย และอุดรธานี

สสข. 5 : นราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา และสตูล

สสข. 6 : เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แพร่ และลำปาง

สสข. 7 : ชัยภูมิ และยโสธร

สสข. 8 : ชุมพร, ภูเก็ต และระนอง

สสข. 9 : กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

– จังหวัดที่แจ้งยืนยันข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail) แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งกรมฯ ได้แก่

สสข. 1 : ชัยนาท, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี และสระบุรี

สสข. 2 : ราชบุรี และสมุทรสาคร

สสข. 3 : ฉะเชิงเทรา, ตราด, นครนายก และปราจีนบุรี

สสข. 4 : ขอนแก่น, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, เลย และหนองบัวลำภู

สสข. 5 : ตรัง, พัทลุง และยะลา

สสข. 6 : พะเยา, แม่ฮ่องสอน และลำพูน

สสข. 7 : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สสข. 8 : กระบี่, นครศรีธรรมราช, พังงา, และสุราษฎร์ธานี

สสข. 9 : เพชรบูรณ์ และสุโขทัย

* ขอให้ทำหนังสือแจ้งกรมฯ ด้วย *

– จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งยืนยันข้อมูล ได้แก่

สสข. 1 : –

สสข. 2 : –

สสข. 3 : –

สสข. 4 : บึงกาฬ

สสข. 5 : –

สสข. 6 : –

สสข. 7 : –

สสข. 8 : –

สสข. 9 : –

* ขอให้รีบแจ้งยืนยันยอดด้วย *