4.มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การให้ความช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

1) กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตั้งแต่วันที่ 1 กค 57 เป็นต้นมา ประกอบด้วย

  • 1.1) การรับแจ้งปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีช่วงเวลาปลูก ระหว่าง วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค.57
  • 1.2) การตรวจสอบพื้นที่จริงกรณีขึ้นทะเบียนแปลงใหม่ทุกแปลงและนำข้อมูลไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีรายเดิมพื้นที่เท่าเดิม
  • 1.3) การออกติดตามเยี่ยมเยียนให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

2) การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมติ ครม.วันที่ 1 ต.ค.57

 • 2.1) การจัดทำทะเบียนชาวนาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
  • – แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 3 ระดับ คือ จังหวัด อำเภอ และตำบล ที่มีหน่วยงานภาคี 3 หน่วย ร่วมดำเนินงาน คือ กรมการปกครอง(กระทรวงมหาดไทย) กรมส่งเสริมการเกษตร(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และธ.ก.ส. (กระทรวงการคลัง)
  • – คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบล นำรายชื่อที่ผ่าน ขั้นตอนที่ 1.2) ของกรมส่งเสริมการเกษตรไปติดประกาศ ให้เกษตรกรและชุมชน ตรวจสอบ ยืนยันสิทธิ์ และนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการยืนยัน ส่งให้คณะกรรมการฯระดับอำเภอพิจารณารับรองต่อไป
  • – คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ พิจารณารับรองสิทธิ์ และส่งรายชื่อทะเบียนชาวนาที่ผ่านการรับรองให้แก่ ธ.ก.ส.สาขา
 • 2.2 การรับเงินช่วยเหลือตามมาตรการฯ (ไร่ละ 1,000 บาท)
  • – ธ.ก.ส แจ้งให้ชาวนาตามรายชื่อที่ได้รับจาก ธ.ก.ส. สาขา มายื่นคำร้องสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • – ธ.ก.ส จ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนา

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

01102558 มาตรการ