2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม

การดำเนินการ

  • 1) คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 12 พ.ย.57)
  • 2) สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณค่าบริหารจัดการของโครงการ จำนวน 17.47 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  • 3) เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 100,000 ครัวเรือนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี (เกษตรกรจ่าย ร้อยละ 2 และรัฐบาลจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี)

 

ความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อ(อาชีพเสริม)  19 ต.ค. 58

แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

  • 1) เร่งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยให้เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
  • 2)  สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร สำหรับชาวสวนยางรายย่อย ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ไร่นาสวนผสม การแปรรูป ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค และตัวอย่างเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
  • 3) ศึกษาปัจจัยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการต่อไปอย่างเร่งด่วน