1.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558

1. สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558

จากการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกร ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 พบว่าเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศแล้ว จำนวน 12.56  ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 138 จากแผน 9.11 ล้านไร่ แบ่งเป็น
ข้าวนาปรัง 9.93 ล้านไร่ (ในเขต 5.87 ล้านไร่ นอกเขต 4.06 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 7.95 ล้านไร่ (ในเขต 5.17 ล้านไร่
นอกเขต 2.78 ล้านไร่) และพืชไร่ พืชผัก 2.63 ล้านไร่ (ในเขต 0.62 ล้านไร่ นอกเขต 2.01 ล้านไร่) ซึ่งสถานการณ์
การเพาะปลูกในภาพรวมเกินจากแผนที่กำหนดไว้แล้ว

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) มีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว จำนวน 6.95 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 213 จากแผน 3.26 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 6.32 ล้านไร่ (ในเขต 3.72 ล้านไร่ นอกเขต 2.60 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 5.07 ล้านไร่
(ในเขต 3.27 ล้านไร่ นอกเขต 1.80 ล้านไร่) และพืชไร่พืชผัก 0.63 ล้านไร่ (ในเขต 0.06 ล้านไร่ นอกเขต 0.57 ล้านไร่)ซึ่งสถานการณ์การเพาะปลูกในภาพรวมเกินจากแผนที่กำหนดไว้ โดยพื้นที่ในเขตชลประทานที่ไม่ได้กำหนดแผนเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พบว่า มีการเพาะปลูกแล้ว จำนวน 21 จังหวัดยกเว้นจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังไม่มีพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่นอกเขตชลประทาน พบว่า มีการเพาะปลูกเกินแผนที่กำหนดแล้ว จำนวน 9 จังหวัด

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง (7 จังหวัด) มีพื้นที่ปลูกแล้ว จำนวน 0.41 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 256 จากแผน 0.16 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 0.14 ล้านไร่ (ในเขต 0.13 ล้านไร่ นอกเขต 0.01 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.11 ล้านไร่ (ในเขต 0.10 ล้านไร่ นอกเขต 0.01 ล้านไร่)  และพืชไร่ พืชผัก 0.27 ล้านไร่ (ในเขต 0.24 ล้านไร่ นอกเขต 0.03 ล้านไร่) โดยพื้นที่ในเขตชลประทานที่ไม่ได้กำหนดแผนเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พบว่า มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังทุกจังหวัดแล้ว (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี)

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำอื่น (นอกจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา และนอกลุ่มน้ำแม่กลอง) สถานการณ์เพาะปลูกในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำ แผนการเพาะปลูก
ปี
2557/58
* การเพาะปลูก
ปี
2557/58
สถานการณ์การเพาะปลูก
ข้าวนาปรัง ณ ปัจจุบัน
  นาปรัง พืชไร่ พืชผัก รวม นาปรัง พืชไร่ พืชผัก รวม พท.เก็บเกี่ยว พท.เสียหาย พท.
ยืนต้น
ทั้งประเทศ
(77 จังหวัด)
ในเขตชป. 1.81 1.25 3.06 5.87 0.62 6.49 5.17 0.70
นอกเขตชป. 4.19 1.86 6.05 4.06 2.01 6.07 2.78 1.28
รวม 6.00 3.11 9.11 9.93 2.63 12.56 7.95 1.98
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(22 จังหวัด)
ในเขตชป. 0.82 0.82 3.72 0.06 3.78 3.27 0.45
นอกเขตชป. 2.03 0.41 2.44 2.60 0.57 3.17 1.80 0.80
รวม 2.03 1.23 3.26 6.32 0.63 6.95 5.07 1.25
ลุ่มน้ำแม่กลอง
(7 จังหวัด)
ในเขตชป. 0.09 0.09 0.13 0.24 0.37 0.12 0.01
นอกเขตชป. 0.04 0.03 0.07 0.01 0.03 0.04 0.01
รวม 0.04 0.12 0.16 0.14 0.27 0.41 0.13 0.01
พื้นที่นอกลุ่มน้ำเจ้าพระยา
และนอกลุ่มน้ำ
แม่กลอง
ในเขตชป. 1.81 0.34 2.15 2.02 0.32 2.34 1.78 0.24
นอกเขตชป. 2.12 1.42 3.54 1.45 1.41 2.86 0.97 0.48
รวม 3.93 1.76 5.69 3.47 1.73 5.20 2.75 0.72

หมายเหตุ :  * การเพาะปลูกในเขตชลประทานจาก ชป. และพื้นที่นอกเขตชลประทานจากกสก. (5 มิย. 58)

2. ผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน  2558)

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 (ตามมติ ครม. วันที่ 14 ตุลาคม 2557) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวม 26 จังหวัดโดยให้เกษตรกรเลือกมาตรการช่วยเหลือตามความสมัครใจแต่สามารถเลือกมาตรการเสริมได้เพียงมาตรการเดียว ซึ่งมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้

 มาตรการหลัก
การจ้างแรงงาน (ชป.) มีเป้าหมาย 44,388 ราย มีการจ้างแรงงานแล้ว 44,464 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.17 แยกเป็น
1) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป้าหมาย 35,337 ราย จ้างแรงงานแล้ว 37,049 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.84
2) ลุ่มน้ำแม่กลอง เป้าหมาย 9,051 ราย จ้างแรงงานแล้ว 7,415 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.92

มาตรการเสริม
กิจกรรมฝึกอาชีพ : เกษตรกรสมัครเข้าร่วมมาตรการ 17,804 ราย (ครบตามเป้าหมาย)

ฝึกอาชีพด้านการเกษตร (9 หลักสูตร) แล้วจำนวน 18,021 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.22

กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว(ดำเนินการ 20 จังหวัด)

เป้าหมาย 150,000 ไร่  แยกเป็น ถั่วเหลือง 20,000 ไร่ ถั่วลิสง 2,500 ไร่ และถั่วเขียว 127,500 ไร่ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 20 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย

– เพาะปลูกแล้ว รวมพื้นที่ 158,016 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.34

             กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  มีเป้าหมายรวม 13,389 ราย ดำเนินการอบรมเกษตรกรแล้ว จำนวน 13,361 ราย  คิดเป็นร้อยละ 99.79 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 9,298 รายคิดเป็นร้อยละ 69.45

             กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านประมง มีเป้าหมายรวม 3,574 ราย ดำเนินการอบรมและแจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว 3,594 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.56

             กิจกรรมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ (กศน.)  มีเป้าหมายรวม 1,385 ราย ดำเนินการ
ฝึกอาชีพแล้ว 1,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.37

             กิจกรรมการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด มีเป้าหมายรวม 150,000 ไร่ ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรและดำเนินการเพาะปลูกแล้ว จำนวน 36,314 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.21

Screenshot_1

piccc