7.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือ

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
1.หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 ไร่
2. อัตราการช่วยเหลือ

  • ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท
  • พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท
  • พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

3. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

  • 3.1 เกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
  • 3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอประกาศให้เกษตรกรยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) และมีการรับรองโดยผู้นำท้องถิ่น
  • 3.3 การตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย มีการตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่เสียจริงและรับรอง หลังจากนั้นทำการบันทึกและประมวลข้อมูล ติดประกาศคัดค้านไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • 3.4 เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินทดรองในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งหากไม่เพียงพอ นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท

 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558  

สถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ

1. อุทกภัย
สถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 33 จังหวัด สำรวจความเสียหายแล้ว 31 จังหวัด พบว่าเกษตรกรเสียหาย 32,640 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 249,170.21 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 280.12 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 2,284 ราย พื้นที่ 5,983.95 ไร่ วงเงิน 7.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 30,356 ราย พื้นที่ 243,186.26 ไร่ วงเงิน 272.21 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย จำนวน 2 จังหวัด

2. ภัยแล้ง

2.1 ภัยแล้งที่เกิดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกต่อเนื่องมาจากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ มีพื้นที่เสียหาย 10 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี (นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอ ครม.พิจารณา)

–   ผลการดำเนินงาน

 ประเภท

ผลการดำเนินการ

ขั้นสำรวจ
ความเสียหาย

ดำเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว

อยู่ระหว่าง
การช่วยเหลือ

เกษตรกร (ราย)

133,785

79,441

54,344

พื้นที่เกษตร (ไร่)

1,254,182.51

830,596.51

423,586

วงเงิน (ล้านบาท)

1,397.94

926.49

471.45

2.2 ภัยแล้ง (ฝนแล้ง) ที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 19 จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 17 จังหวัด) สำรวจความเสียหายแล้วพบว่าเสียหาย 18 จังหวัด เกษตรกรเสียหาย 90,282 ราย พื้นที่เสียหาย 1,122,302.21 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,279.71 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 53,246 ราย พื้นที่ 636,512.44 ไร่ วงเงิน 726.79 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 37,036 ราย พื้นที่ 485,789.77 ไร่ วงเงิน 552.92 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดการสำรวจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 แล้ว

3. สถานการณ์วาตภัยและพายุลูกเห็บ 

สถานการณ์เดือนมกราคม 2558 – ปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 41 จังหวัด สำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าเสียหาย 39 จังหวัด และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย จำนวน 1 จังหวัด
– ผลการดำเนินงาน

 ประเภท

ผลการดำเนินการ

ขั้นสำรวจ
ความเสียหาย

ดำเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว

อยู่ระหว่าง
การช่วยเหลือ

เกษตรกร (ราย)

7,348

6,754

594

พื้นที่เกษตร (ไร่)

17,876.68

16,223.98

1,652.70

วงเงิน (ล้านบาท)

24.17

22.17

2

 4. ศัตรูพืชระบาด

สถานการณ์เดือนมกราคม 2558 – ปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตรประสบภัย 7 จังหวัด สำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าเกษตรกรเสียหาย 1,269 ราย พื้นที่เสียหาย 5,988.50 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 6.82 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 111 ราย พื้นที่ 255.25 ไร่ วงเงิน 0.21 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 1,189 ราย พื้นที่ 5,836.25 ไร่ วงเงิน 6.61 ล้านบาท (ในเกษตรกร 111 ราย มี 31 ราย ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 2 แหล่ง คือ ส่วนหนึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจาก อปท. แล้ว จำนวน 0.039 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณางบกลาง 0.296 ล้านบาท (31 รายใน 50 ราย))

 5. อัคคีภัย

เกิดภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด สำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าเสียหาย 10 จังหวัด
– ผลการดำเนินงาน

 ประเภท

ผลการดำเนินการ

ขั้นสำรวจ
ความเสียหาย

ดำเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว

อยู่ระหว่าง
การช่วยเหลือ

เกษตรกร (ราย)

77

75

2

พื้นที่เกษตร (ไร่)

481.79

473.54

8.25

วงเงิน (ล้านบาท)

0.80

0.79

0.01