7.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559

การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559
(ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)
กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 1. ได้รับงบประมาณตาม พรบ. 5,792.57 ล้านบาท
 2. งบประมาณที่ได้รับ (งวดแรก) 3,226.73 ล้านบาท
 3. เบิกจ่าย 423.45  ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.31 ของงบประมาณตามพรบ.) แบ่งเป็น
  1. รายจ่ายประจำ   419.25 ล้านบาท   (คิดเป็นร้อยละ 7.64 ของรายจ่ายประจำตามพรบ.)
  2. รายจ่ายลงทุน   4.20  ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของรายจ่ายลงทุนตามพรบ.)

สรุป :

ประเภทงบ งบที่ได้รับ
(งวดแรก)
PO เบิกจ่าย %การเบิกจ่าย % เป้าตาม มติ ครม. % ผลเบิกเทียบกับมติ ครม. คงเหลือ
ภาพรวม 3,226.73 24.05 423.45 7.31 15.33 – 8.02 2,779.22
– รายจ่ายประจำ 2,922.78 4.32 419.25 7.64 16.87 – 9.23 2,499.20
– รายจ่ายลงทุน 303.94 19.72 4.20 1.38 9.20 – 7.82 280.02

 

หมายเหตุ: เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติ ค.ร.ม. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30

 1. การกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้
  4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ปี 2559
  4.2 กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  4.3 ผู้บริหารมีการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยงาน เป็นรายสัปดาห์