6.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism)

รายละเอียดกิจกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตร ซึ่งประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลายชนิดและมีผลผลิต สินค้าทางการเกษตรตลอดทั้งปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงได้เยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชุมชนต่าง ๆ และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร ตลอดจนการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ที่แบ่งประเภทท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.กสิกรรม 2.ป่าไม้ 3.ประมง 4.ฟาร์มปศุสัตว์ 5.เกษตรผสมผสาน 6.ผลิตภัณฑ์เกษตร 7.ประเพณีวัฒนธรรมด้านเกษตร 8. ที่พัก/โฮมสเตย์
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี มีส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
Screenshot_2กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “Agrotourism” โดยใช้ตราสัญญลักษณ์เป็นรูปตัว เอ สีเขียว ลักษณะหน้าจั่วบ้านทรงไทย มีรวงข้าว พาดตรงกลาง สื่อความหมาย ของการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเกษตร ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแบบไทย ๆ และกิจกรรมด้านการเกษตร ที่ให้ทั้งความรู้ ความสวยงาม และความเพลิดเพลิน

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

 

นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคตะวันตก กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เพื่อการจัดจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร