1.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ความเป็นมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิถีชีวิต  และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 – ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในแต่ละเดือน ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานหลักและกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” กับหน่วยงานเจ้าภาพหลักทุกครั้ง โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในเดือนมกราคม 2558

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

ผลการดำเนินงาน 20 สิงหาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าเรียนรู้ดูงานภายในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ในเรื่อง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”  ตามประเด็นการนำเสนอของแต่ละศูนย์ เป้าหมายเกษตรกร 89,400 ราย มีผลการดำเนินงาน 30,439 ราย คิดเป็น 34.05%