2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Roadmap)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Roadmap)

 • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำยุทธศาสตร์ 4 สินค้า (อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอบสนองความมั่นคงทางด้านอาหาร คณะอนุการรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ทั้ง 4 สินค้า
 • คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ประชุมผู้แทนทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ครั้ง และนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและอ้อย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว โดยสรุปยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์

ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ โดยเกษตรกรต้องมีรายได้ที่ดีและมั่นคง และเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน

2. เป้าหมาย

 • 1)  เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 676 ก.ก./ไร่ ในปี 2557 เป็น 835 กิโลกรัม ภายในปี 2562 และเป็น 1,000 ก.ก./ไร่ ภายในปี 2569
 • 2)  เพิ่มผลผลิตจาก 5.00 ล้านตันในปี 2557 เป็น 6.18 ล้านตันในปี 2562 และเป็น 7.4 ล้านตันในปี 2569
  3) รักษาระดับพื้นที่ปลูกที่ 7.4 ล้านไร่

  • – ปรับลดพื้นที่ป่า 3.26 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม ( N ) 0.82 ล้านไร่ รวม 4.08 ล้านไร่
  • – เพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับข้าว (ฤดูฝน) แต่เหมาะสมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  2.08  ล้านไร่ และพื้นที่หลังนาในเขตชลประทาน  2 ล้านไร่
 • แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านงานวิจัยและพัฒนา

3. ผลลัพท์ (สิ้นสุดแผน ปี 2569)

 • 1) เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมาะสมและยั่งยืน
 • 2) การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สอดคล้องกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  มีความมั่นคงทางด้านอาหาร  ตลอดจนสร้างมูลค่าก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกเนื้อสัตว์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.84 แสนล้านบาทต่อปี

4. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Road Map)

การดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2558)

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งสรุปโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ (Roadmap) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1011/ 9359 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558

– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  งบประมาณทั้งสิ้น      2,515,237,433     บาท