1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง (Roadmap)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง (Roadmap)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำยุทธศาสตร์ 4 สินค้า (อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอบสนองความมั่นคงทางด้านอาหาร คณะอนุการรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ทั้ง 4 สินค้า

คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ได้ประชุมผู้แทนทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะ  เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง จำนวน 3  ครั้ง และนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและอ้อย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว โดยสรุปยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1.วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้นำด้านการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลก

2.เป้าหมาย

 • 1 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมันสำปะหลังเป็น 5 ตัน/ไร่ ในปี 2562 และ 7 ตัน/ไร่ ในปี 2569
 • 2 มีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ 8.5 ล้านไร่
 • 3 ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย การส่งออกทำรายได้ในปี 2562 มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาท และปี 2569 ไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท

แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านงานวิจัยและพัฒนา

3.ผลลัพท์ (สิ้นสุดแผน ปี 2569)

 • – อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ดังนี้
  • 1) มันเส้นและมันอัดเม็ด มูลค่า 60,000 ล้านบาท
  • 2) แป้งมันสำปะหลัง มูลค่า 65,500 ล้านบาท
  • 3) แป้งดัดแปร มูลค่า 23,000 ล้านบาท
  • 4) สาคู มูลค่า 1,500 ล้านบาท
 • – ลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมลง 1.8 ล้านไร่ ด้วยการปลูกมันสำปะหลัง
 • – ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ 913 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท

4.การดำเนินงานต่อไป

 • – ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำเสนอ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เมื่อให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำเสนอ ครม. ต่อไป
 • – สศก แจ้งว่าจะนำส่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับ เข้าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดยตรง เนื่องจากได้ส่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลงนามไปยัง กรอ. ตั้งแต่เดือน พย.

รายงานความก้าวหน้า (ข้อมูล วันที่ 15 กรกฎาคม 2558)

คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

วัน/เดือน/ปี การดำเนินงาน
19 ก.พ. 58 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ความสำคัญกับ
1. การพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
3. การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
9 มีค.58 1 . ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ และให้จัดส่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง จัดทำโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558
30 มีค 58 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ หารือแนวทางการจัดทำงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์และเร่งรัดให้ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมต่อไป
1 กค 2558 มีหน่วยงานที่ส่งแผนงานโครงการและงบประมาณ ปี 2558 – 2569 จำนวน  7  หน่วยงาน ดังนี้ 1. กรมการค้าภายใน 2. กรมการค้าต่างประเทศ 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. กรมพัฒนาที่ดิน 5. กรมวิชาการเกษตร 6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7. กรมส่งเสริมการเกษตร รวมงบประมาณ ปี 2559 – 2569 เป็นวงเงินงบประมาณ 8,862 ล้านบาท