5.การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดโครงการ
หลักการ
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพให้มีความความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง มีความสามารถในการประกอบการ การบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าและสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Group ยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนในการแข่งขันเชิงการค้าเชื่อมโยงสู่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความเป็น Smart Product รวมทั้ง การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการทำงานทุกภาคส่วนในลักษณะบูรณาการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
– ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจำนวน 77,619 แห่ง จำนวนสมาชิก 1,342,938 ราย
– เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 324 แห่ง จำนวนสมาชิก 5,247 ราย

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน โดยมี นางสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5