4.การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว ได้แก่ ด้านพืช ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลำไย และสับปะรดโรงงาน ซึ่งรวมถึง เงาะ ทุเรียน มังคุด กาแฟ มะพร้าว ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้ำจืด ซึ่งเมื่อมีการประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว ต้องถือว่าพื้นที่นั้นคือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการผลิต ซึ่งระดับพื้นที่/จังหวัดต้องพิจารณาใช้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์การผลิตด้านการเกษตร โดยวางระบบการจัดการทั้งหมดเข้าไปในพื้นที่ การสนับสนุนด้านต่างๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ 2) ชนิดสินค้า พืช ปศุสัตว์ ประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ 3) เกษตรกรผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใช้การตลาดเป็นตัวชี้นำในการส่งเสริมการผลิต ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้คำแนะนำ และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้หลักการของโซนนิ่งร่วมกับความต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2558 มีเป้าหมายการดำเนินงานใน 882 จุด (อำเภอ) ให้มีการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้คำแนะนำทางวิชาการให้กับเกษตรกร

                                                     ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558)
– ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบของแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อย
ในการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการใน 77 จังหวัด พื้นที่นำร่อง 215 จุด ในพืช 12 ชนิด ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด และปาล์มน้ำมัน โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการลงในพื้นที่ 215 จุด (ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานจากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์) เป็นการดำเนินการพัฒนาผู้จัดการพื้นที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และสนับสนุนการบริหารแปลงใหญ่ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ

– ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการใช้เครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ (Tool) จัดทำแผนที่เชิงซ้อนที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย โรงงานจุดรับซื้อและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม นำร่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยในปี 2558-2559

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างการเสนอหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยืนยันข้อมูลความต้องการผลผลิตอ้อยที่โรงงานต้องการเพิ่มเติมให้แน่นอนอีกครั้ง เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกระทรวงเกษตรจะนัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานนำร่องปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยให้ชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลพื้นที่ชัดเจนแล้วจะได้จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวง มหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป

– จัดทำแบบประเมินโครงการการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ สำหรับตัวชี้วัด
คำรับรองการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด

– พัฒนาระบบการรายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกภายใต้การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ