6.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม และลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งบริหาจัดการโดยเกษตรกร

 

Screenshot_3

ผลการดำเนินงาน

  (วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน  2558)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร เขียวสระคู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และนายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี ติดตามผลการใช้ปุ๋ยสั่งตัดของ นายมั่ง สืบจากลา และการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของ นายสุนทร สืบจากน้อย สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านคลองตะเคียน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งปลูกข้าวดอกมะลิ 105 จากการสอบถามได้ให้ข้อมูลว่า พึงพอใจกับการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามคำแนะนำ เนื่องจากต้นข้าวแข็งแรง ลักษณะเมล็ดสมบูรณ์ ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง