6.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

สาระสำคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์

1. สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

ชุมชนในพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๕๑ ตำบล ในพื้นที่ ๕๘ จังหวัด จากบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางการดำเนินงาน

ให้ชุมชนเป็นผู้เสนอความต้องการ เพื่อจัดทำโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ซึ่งโครงการที่ชุมชนเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ จังหวัด และกระทรวง ตามลำดับ  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เป็นต้น

ระยะเวลาการดำเนินงาน

๑. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม  เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘**

๒. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  เดือนมกราคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ  ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

**เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการของชุมชนเป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 )

 

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

๑. จำนวนโครงการของชุมชนทั้งหมด ๖,๕๙๘ โครงการ ๓,๐๔๔ ศบกต. ชุมชนดำเนินการ ๖,๕๙๖ โครงการ ๓,๐๔๓ ศบกต.

๒. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน ๒,๙๙๒.๗๕  ล้านบาท โดยการใช้จ่ายงบประมาณ แยกรายการ ดังนี้

รายการ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณที่เบิกจ่าย

(ล้านบาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุ ๑,๓๘๑.๕๕ ๑,๓๗๖.๐๘ ๙๙.๖๐
ค่าจ้างแรงงาน ๑,๖๒๒.๙๖ ๑,๖๑๖.๖๗ ๙๙.๖๑
รวม ๓,oo๔.๑๕ ๒,๙๙๒.๗๕ ๙๙.๖๑

๓. ผลจำนวนแรงงานและครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการสร้างรายได้ฯ

ลำดับ รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
1 จำนวนเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน ราย 360,659 ๘๗๑,๘๔๙ ๒๔๑.๗๔
2 งานแรงงาน แรง 5,409,880 ๕,๒๖๐,๖๗๖ ๙๗.๒๔
3 ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 2,660,201 ๒,๘๗๙,๘๕๐ ๑๐๘.๒๕

๔. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๖,๕๙๖ โครงการ จำแนกตามลักษณะกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม จำนวนโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการฯ
๑. การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน ๓,๓๒๘ สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรได้ ๗.๐๘ ล้านไร่
๒. กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร

เพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง

๖๓๖ ก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ ๔๙๓ ศูนย์

– ด้านพืช ๓๓๗ ศูนย์

– ด้านสัตว์ ๔๐ ศูนย์

– ด้านการแปรรูป ๑๑๖ ศูนย์

สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน ๑๔๐.๒๔ ล้านบาท

๓. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๒,๓๗๑ ๓.๑ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ จำนวน ๕๖๗,๗๗๐ ตัน  ๑๐๙,๑๑๓ ลิตร

๓.๒ ลานตากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑,๗๑๓ ลาน

ขนาดพื้นที่รวม ๙๕๔,๓๐๒ ตารางเมตร

๔. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ๒๖๑ ๔.๑ เกิดศูนย์จัดการศัตรูพืช ๑๒๙ ศูนย์

รองรับการจัดการศัตรูพืช ๘๑๑,๐๑๐ ไร่

๔.๒ โรงเรือนรวบรวม/คัดแยก/บรรจุ และตลาด

ทางการเกษตร จำนวน ๑๙๕ แห่ง

รวม ๖,๕๙๖ มูลค่าเงินทุนชุมชนจากรายได้ของผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการ เช่น การจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายต้นกล้า ฯลฯ วงเงินรวม ๙๒.๓๒ ล้านบาท

 

 

 ——————–

1. รายละเอียดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 

2. สรุปสาระสำคัญโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง