2.การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดี / เลขาธิการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีเป้าหมายโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 ล้านต้น

โดยเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ปลูกไม้ผลยืนต้นสำหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เข้าร่วมโครงการฯเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และปลูกไม้ผลยืนต้น พร้อมทั้งบันทึกผลการปลูก ทางเว็บไซต์ www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We Grow

 

                                                           ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

ผลการขับเคลื่อนโครงการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการ  เชิญชวนเจ้าหน้าที่ เกษตรกรเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ปลูกไม้ผลยืนต้นถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 8,839,591 ต้น จากเป้าหมายโครงการ 6 ล้านต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “กระทรวงเกษตร  ร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยนำเสนอกรอบแนวคิดในการจัดงาน “สมเด็จพระเทพฯ   ทรงคิด ทรงทำ / กระทรวงเกษตรฯ น้อมนำขยายผล/เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน”

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยนายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  สื่อมวลชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การลงนามถวายพระพร การถวายหนังสือผลการดำเนินงานโครงการ การถวายพันธุ์ไม้ผลยืนต้นทรงคุณค่าหายาก มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรอบแนวคิด “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงทำ” นิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ  กรอบแนวคิด “กระทรวงเกษตรฯ น้อมนำขยายผล” โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการมอบ พันธุ์ไม้ผลยืนต้นให้แก่เกษตรกร ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น และการฝึกอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า ในกรอบแนวคิด “เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ผลในครัวเรือน”

Screenshot_1 Screenshot_2