8.การพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชสำคัญ

การพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชสำคัญ

1. สถานการณ์ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกตามรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 72 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว 45,039,467 ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล*พื้นที่การระบาด 244 ไร่ ในข้าวอายุช่วงมากกว่า 60 วัน พบการระบาดในพื้นที่
จังหวัดน่าน  ได้แก่ อำเภอนาหมื่น

โรคไหม้**พื้นที่การระบาด 50,284 ไร่ ในระดับรุนแรง 15,207 ไร่ และในระดับไม่รุนแรง 35,077 ไร่ (ลดลง 5,655 ไร่) พบการระบาดในพื้นที่ 11 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอขามสะแกแสง

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล น้ำยืน และอำเภอสว่างวีระวงศ์

                   จังหวัดสกลนคร  ได้แก่  อำเภอคำตากล้า

          จังหวัดหนองคาย  ได้แก่ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก

จังหวัดมุกดาหาร  ได้แก่ อำเภอหนองสูง

จังหวัดพะเยา  ได้แก่ อำเภอเมือง ปง และอำเภอภูกามยาว

จังหวัดลำปาง  ได้แก่ อำเภอแจ้ห่ม

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอป่าแดด และอำเภอพญาเม็งราย

จังหวัดน่าน  ได้แก่  อำเภอนาน้อย เวียงสา บ่อเกลือ นาหมื่น และอำเภอปัว

จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่ อำเภอเนินมะปราง

๒. การคาดการณ์

จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมย้อนหลัง ๗ วันจากสถานีตรวจวัด (Gistda) สภาพอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาย้อนหลัง ๗ วัน (28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558) ล่วงหน้า 7 วัน (4– 10 พฤศจิกายน 2558)

2.1 พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 65-70 % จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด(Gistda) ศูนย์วิจัยข้าว จ.สุพรรณบุรี อุณหภูมิเฉลี่ย 28.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 75.7 % และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 พ.ย. 58 ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกกระจายทั่วไป ร้อยละ 10-20 และช่วงวันที่ 9-10 พ.ย.58 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า ให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบในแปลงข้าวที่ปลูกพันธุ์อ่อนแอและหนาแน่น เพราะอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ข้าวในระยะกล้า จะมีการเคลื่อนย้ายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแปลงข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วไปสู่แปลงข้าวที่มีอายุปลูกน้อย

2.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว เป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๒ – ๒5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมากกว่า 80 % จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด (Gistda) ต.จันจร้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย อุณหภูมิเฉลี่ย 21.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 93.7 % บ้านห้วยดื้อ ต.ศรภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน อุณหภูมิเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 95.3 %  ต.ตำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อุณหภูมิเฉลี่ย 28.47 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 71.76 % และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกกระจายทั่วไป ร้อยละ 10-20 และช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคไหม้ โดยขณะนี้ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะออกรวงจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวหนาแน่น และปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข.15 และกข.6 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคไหม้ข้าวมาก จึงควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในข้าวที่กำลังออกรวง ถ้าเกิดโรคไหม้ระบาดในระยะนี้ จะทำให้ความเสียหายแก่ผลผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน พิษณุโลก นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร และมุกดาหาร

 

๓. ผลการดำเนินงาน

3.1 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ได้จัดทำข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าวทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมการเกษตร และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร หนองคาย พะเยา ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก และน่าน แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและงดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะนี้เพื่อควบคุมโรคไหม้ข้าว รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดตามคำแนะนำของกรมการข้าว

3.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดตามคำแนะนำของกรมการข้าว

ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดที่เคยพบการระบาดและพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 42 จังหวัด เตรียมความพร้อมในพื้นที่ระบาดซ้ำซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก โดยได้จัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ทั้งหมดจำนวน 809 แปลง ศจช.ในพื้นที่เสี่ยงเร่งผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และรณรงค์ให้สมาชิกใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่

หมายเหตุ 

จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว 72 จังหวัด 5,160 ตำบล

*จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 72 จังหวัด 3,617 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ 70.10 ตามลำดับ

จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 5 จังหวัด 1,543 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ 29.90 ตามลำดับ

** จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 72 จังหวัด 3,604 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ 69.84 ตามลำดับ

จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 5 จังหวัด 1,556 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ 30.16 ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ทาง http://www.doae.go.th/ หรือ http://www.ppsf.doae.go.th/

Screenshot_6 Screenshot_7


2. สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว

จากรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พื้นที่ปลูกมะพร้าว 1,298,101 ไร่ พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว 3 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด พื้นที่ระบาดรวม 131,071 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของพื้นที่ปลูก
หนอนหัวดำ*พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด 72,366 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 71,958 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 408 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ระบาดมาก
๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (58,298 ไร่) สุราษฎร์ธานี (6,530 ไร่) ชลบุรี (2,579 ไร่) เพชรบุรี (1,592 ไร่) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (1,046 ไร่)

แมลงดำหนาม**พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด 55,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 55,571 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 27 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (44,506 ไร่) ชลบุรี (2,480 ไร่) ชุมพร (2,250 ไร่) นครศรีธรรมราช (2,163 ไร่) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1,925 ไร่)

ด้วงแรด***พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด 3,107 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพื้นที่ปลูก (สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,071 ไร่)   พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยพื้นที่ระบาดมาก ๕ อันดับ ได้แก่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี (1,509 ไร่) สมุทรสงคราม (600 ไร่) ฉะเชิงเทรา (355 ไร่) พังงา (192 ไร่) และจังหวัดตราด (176 ไร่)
๒. การคาดการณ์
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด (Gistda) บ้านทุ่งเคล็ด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้อนหลัง 7 วัน และกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า ๗ วัน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % และมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่พบการระบาด อุณหภูมิเฉลี่ย 22-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % และมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้ฝนเริ่มน้อย อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในช่วงกลางวัน ส่งผลให้การระบาดของศัตรูมะพร้าวทั้ง ๓ ชนิด อาจจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังควรมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ผลการดำเนินงาน
การควบคุมหนอนหัวดำ
การจัดการโดยแนะนำและถ่ายทอดความรู้การควบคุมเบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าว

การควบคุมแมลงดำหนาม

การจัดการโดยแนะนำและถ่ายทอดความรู้การควบคุมเบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าว โดยในมะพร้าวต้นเตี้ย
ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย และใช้ตัวห้ำ ตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว และเชื้อเมตตาไรเซียมในการควบคุม

การควบคุมด้วงแรด

การจัดการโดยแนะนำและถ่ายทอดความรู้การควบคุมเบื้องต้นในการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง แพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร

4. แผนการดำเนินงาน
๑. อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณดำเนินโครงการต่อในระยะที่ 2

หมายเหตุ

จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกมะพร้าว 54 จังหวัด 2,193 ตำบล

* จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 45 จังหวัด 1,439 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 84.91 และ 65.62 ตามลำดับ

จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 9 จังหวัด 754 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 16.98 และ 34.38 ตามลำดับ

** จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 45 จังหวัด 1,422 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 84.91 และ 64.84 ตามลำดับ

จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 9 จังหวัด 771 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 16.98 และ 35.16 ตามลำดับ

*** จังหวัดที่มีรายงานข้อมูล 45 จังหวัด 1,438 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 84.91 และ 65.57 ตามลำดับ

จังหวัดที่ไม่มีรายงานข้อมูล 9 จังหวัด 755 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 16.98 และ 34.43 ตามลำดับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทาง http://www.doae.go.th หรือ http://www.ppsf.doae.go.th

 

Screenshot_1 Screenshot_2

 

 

3.สถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง

    จากรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 54 จังหวัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พื้นที่มันสำปะหลังยืนต้น 9,567,716 ไร่ พบการระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง 1 ชนิด คือ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง พื้นที่ระบาดรวม 5,534 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.057 ของพื้นที่ยืนต้น

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง*ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง**
พื้นที่การระบาดในสัปดาห์นี้ 5,534 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 155 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 5,379 ไร่) พบการระบาดในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในระดับรุนแรง จำนวน 3,500 ไร่ และระดับไม่รุนแรง จำนวน 2,034 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.057 ของพื้นที่ปลูก

ไรแดง***ไม่พบการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง

2. การคาดการณ์

จากข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัด(Gistda) ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สถานีตรวจวัด(Gistda) ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ สถานีตรวจวัด(Gistda) ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สถานีตรวจวัด(Gistda) สถานีวิจัยแสลงพัน จ.สระบุรี สถานีตรวจวัด(Gistda) ไร่มะขามชนิกา จ.เพชรบูรณ์ สถานีตรวจวัด(Gistda) ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และสถานีตรวจวัด(Gistda) ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง ย้อนหลัง 7 วัน (29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558) และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน (4-10 พฤศจิกายน 2558) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนกระจาย ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีฝนกระจาย ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 35 องศาเซลเซียสและจากการปล่อยศัตรูธรรมชาติควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังลดลง แต่ให้เฝ้าระวังปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง อาจเกิดการระบาดซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดและรุนแรงในพื้นที่น้ำท่วมขัง

3.ผลการดำเนินงาน
3.1 รณรงค์ควบคุมโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาด
3.2 ปล่อย Anagyrus lopezi แบบครอบคลุมพื้นที่โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท 18,000 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 367,700 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 121,000 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 112,200 ตัว และปล่อยตามพื้นที่ระบาด โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 9,500 ตัว (ในจังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี กำแพงเพชร นครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น 628,400 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ 6,284 ไร่

3.3 ปล่อยแมลงช้างปีกใส แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 80,600 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 500 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 153,800 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 141,373 ตัว และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 144,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 520,273 ตัว ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 5,202.73 ไร่

3.4 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้จัดทำโครงการจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง) ในพื้นที่ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก

3.5 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ระบาด พร้อมทั้งให้แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง ในพื้นที่ที่พบการระบาด

 

๔. แผนการดำเนินงาน

4.1 รณรงค์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง ในพื้นที่ที่พบการระบาด

4.2 แจ้งพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 54 จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจพื้นที่ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลังเตรียมการควบคุมให้ครอบคลุมพื้นที่

4.3 ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเป็นทางการแล้ว

4.4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยปล่อยแตนเบียน Anagyrus l0pezi และแมลงช้างปีกใส ในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

 

* จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 54 จังหวัด 3,345 ตำบล

* จังหวัดที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 และจังหวัดที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.55
ตำบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 2,214 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 68.18 และตำบลที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,131 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 33.81

** จังหวัดที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 และจังหวัดที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.55
ตำบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 2,282 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 68.22 และตำบลที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,063 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 31.77

*** จังหวัดที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 และจังหวัดที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.55

ตำบลที่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 2,266 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 67.74 และตำบลที่ไม่รายงานข้อมูลสัปดาห์นี้ 1,079 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 32.25

รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ทาง http://www.doae.go.th http://www.ppsf.doae.go.th

 

Screenshot_5 Screenshot_4 Screenshot_3