9.โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น

โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ระยะที่ 2

ความเป็นมา
การดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ระยะแรก ดำเนินการในพื้นที่ระบาดรุนแรง จำนวน 900,575 ต้น ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลดพื้นที่ระบาดในพื้นที่ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 48.9

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจึงได้จัดทำโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)      แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ระยะที่ 2เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการดำเนินงานโครงการฯและงบประมาณ ในระหว่างนั้นกรมวิชาการเกษตรได้เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีบัญชาให้ปรับกิจกรรมโครงการเพื่อสามารถใช้สารเคมีควบคุและกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าวที่โดนหนอนหัวดำทำลายที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร

สาระสำคัญ

โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ระยะที่ 2 ปรับกิจกรรม ดังนี้

ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในเรื่อง การควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว

2) สร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตขยายและปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor ให้กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดำเนินการในพื้นที่ 23 จังหวัด

4) ฉีดสารเคมี emamectin benzoate ๑.๙๒% EC จำนวน 20,045.25 ลิตร เพื่อใช้ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าว จำนวน 668,520 ต้น ดำเนินการในพื้นที่ 10 จังหวัด

5) ฉีดพ่นสารเคมี flubendiamide 20% WG EC เพื่อใช้ฉีดพ่นทางใบมะพร้าว จำนวน 343,639 ต้น ดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด

6) กำจัดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้แล้ว

7) ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว

8) ติดตามประเมินผล

โดยใช้วงเงินงบประมาณ จำนวน 146,480,000 บาท

 

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2558)

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย(กอป.) ดำเนินการปรับโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ระยะที่ 2 ตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอกระทรวงฯเพื่อพิจารณา