3.โครงการทะเบียนเกษตรกร

โครงการทะเบียนเกษตรกร

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2558)

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำรายละเอียดโครงการทะเบียนเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว