4.ตลาดกล้วยไม้

ตลาดกล้วยไม้

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ตัดดอก ทั้งภายในและต่างประเทศในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากเกษตรกรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ผู้ประกอบการ และสมาคม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ พบว่า กล้วยไม้ตัดดอกออกสู่ตลาดปริมาณมากขึ้น แต่ราคาขายขยับขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ เนื่องจากในช่วงนี้มีเทศกาลวันสารทจีน ปริมาณการใช้กล้วยไม้ตัดดอก เพื่อไหว้เจ้าเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงขายได้ราคา แต่คาดการณ์ว่า หลังจากเทศกาลนี้ สถานการณ์กล้วยไม้ตัดดอกจะเข้าสู่วัฏจักรผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง คือ ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปี ส่งผลให้ราคาขายลดลงอย่างแน่นอน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมการรับมือกับปัญหานี้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีแผนการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ในต่างประเทศ และในประเทศ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก เพื่อกระตุ้นการใช้กล้วยไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์กล้วยไม้เมืองร้อนของไทย ให้ผู้นำเข้าและผู้บริโภคต่างประเทศได้รู้จัก ได้เห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และคุณภาพของสินค้ากล้วยไม้ เป็นการกระตุ้นตลาดและขยายโอกาสทางการตลาดกล้วยไม้ของไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑. ตลาดในประเทศ กำลังดำเนินการ

  • ๑.๑ จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดชายแดนติดต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้าอัศวรรย์ ๑ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าเทศกาลสารทจีน จึงคาดการณ์ว่าการใช้กล้วยไม้ตัดดอกจะมีปริมาณมาก ราคาก็จะขยับสูงตามในช่วงนั้น

๒. ตลาดต่างประเทศ กำลังดำเนินการ

  • ๒.๑ โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐอินเดีย ในงาน Thailand week 2015 ณ เมืองมุมไบ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

และมีแผนดำเนินการ

  • ๒.๒ โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน The 12th China-ASEAN Expo 2015 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘