5.การแก้ไขปัญหาพื้นที่กล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม

การแก้ไขปัญหาพื้นที่กล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม

ผลการดำเนินงาน

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มในแหล่งผลิตกล้วยไม้ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พบว่า แหล่งน้ำมีค่าความเค็มไม่เกินกว่าระดับที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ คือ ๔๒๐ – ๔๖๕ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (๐.๒๘ – ๐.๓๑ กรัมต่อลิตร) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกช่วยผลักดันน้ำเค็มอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงทยอยสูบน้ำเข้าสวนกล้วยไม้ เพื่อกักเก็บไว้ใช้กันอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด หยุดให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำแก่เกษตรกรและเครื่องดูดน้ำเพิ่มเติมจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ และหลังจากประกาศปิดบานประตูระบายน้ำคลองท่าสาร-บางปลา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๖.๐๐ น. ทำให้ระดับค่าความเค็มเริ่มเพิ่มขึ้น สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จึงตัดสินใจเปิดบานประตูระบายน้ำคลองท่าสาร-บางปลา เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในอัตรา ๙.๖๗ – ๑๖.๗๓ ลบ.ม./วินาที

สำหรับการแก้ไขปัญหาในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรในขณะนี้ ยังคงได้ประสานศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าทุกวัน แจ้งเกษตรกรในพื้นที่ และให้คำแนะนำเกษตรกรในการหาทางป้องกันตามหลักปฏิบัติทางวิชาการในเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ เมื่อสถานการณ์น้ำเค็มกลับมาอีกครั้ง