_10.การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

–  รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร
–  ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมี
เป้าหมาย ดังนี้
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2) นำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา
3) สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในรูปแบบของเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
4) สร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558)

1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

  • (1)  ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 1,000 ราย ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ
    (2) ด้านการปลูกพืชทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อลดปัญหาการเผาฯ แก่เกษตรกร รวม 6,182 ราย

2) จัดทำแปลงสาธิต/เรียนรู้ด้านการปลูกพืชทางเลือก (แปลงไม้ดอก/ไม้ประดับเมืองหนาว) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเผาบนพื้นที่สูง จำนวน 259 ไร่
3) สร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 150 กลุ่ม ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาฯ ทำให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา รวม 63,791 ไร่
4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์) รวม 481,011.43 ตัน ในพื้นที่ 617,115.02 ไร่ ในทุกตำบลของ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
5) ให้ทุกหน่วยงานใน 10 จังหวัดภาคเหนือในสังกัด ควบคุมและกำกับไม่ให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤต (ปัจจุบัน – เม.ย. 58) อย่างเคร่งครัด
6) แจ้งอาสาสมัครเกษตรและเครือข่ายเกษตรต่างๆ เฝ้าระวังและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง (ดำเนินการในทุกหมู่บ้านของ 10 จังหวัดภาคเหนือ)
7) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์