5.การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รายละเอียดโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 882 อำเภอๆ ละ 1 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมและพัฒนาโดยนักส่งเสริมการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร มีการลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นที่ที่จัดตั้ง ได้คัดเลือกจากพื้นที่นำร่องที่มีการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบ MRCF คือ เป็นพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ คน สินค้า และข้อมูลศักยภาพการผลิต (Zoning) และกำหนดประเด็นส่งเสริมเน้นหนักหรือประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่  จากนั้นจึงคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย
– เกษตรกรต้นแบบ
– แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
– หลักสูตรการเรียนรู้
– ฐานการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

1. โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ใน 882 อำเภอ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ คือ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์ ระยะเวลา 1 – 2 วัน โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 31 หน่วยงาน

ผลการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

  • 1.1 ดำเนินการจัดงานแล้ว 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.0
  • 1.2 เกษตรกรเข้าร่วมงาน 279,486 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.63
  • 1.3 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีหน่วยงานมาร่วมดำเนินการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพื้นที่ โดยศูนย์ฯ มีหน่วยงานเข้าร่วมตั้งแต่ 7 หน่วยงานขึ้นไป มีจำนวน 461 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 53.0

2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตดำเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบ ของทุกเขต รวม 19 ศูนย์ กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณ ตามที่เสนอขอเรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดรีบดำเนินการ และเขตกำกับดูแลให้สามารถเป็นต้นแบบของเขตได้

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสนใจบทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร และจะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ จึงขอให้จังหวัดต่างๆ เตรียมการให้พร้อม

4. ติดตามนิเทศงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ในเขตจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

5. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานด้านการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก โดยมีนายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ

6. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลปยะ) และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ในพื้นที่อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

7. จัดทำโครงการและงบประมาณ ปี 2559

8. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2559

9. จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 48 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ได้แก่ ความหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้นำเสนอตัวอย่าง การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็น อ้อยโรงงาน)

10. จัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) ดำเนินการจัดทำรายงานผลเสร็จเรียบร้อย จำนวน 791 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 89.68 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)