6.งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม

งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการ

–  กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2558 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ถนนลูกหลวง ข้างทำเนียบรัฐบาล

–  จำนวน 30 ร้านค้า เกษตรกร 36 ราย แบ่งพื้นที่จำหน่าย 6 โซน คือ
1)   โซนเสริมความรู้…สร้างอาชีพ
ประกอบด้วย : ศูนย์บริการให้คำแนะนำ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตย์ การบรรยายสาธิต และฝึกปฏิบัติ

2) โซนศิลปะ…เพิ่มคุณค่า
ประกอบด้วย : ร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่มีการใช้ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง
เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น บอนไซ บอนไซเทียนทะเล สวนขวด สวนถาด สวนแบบเทอราเรียน

3)  โซนไม้ประดับ…ลดมลพิษ ยืดชีวิตคนเมือง
ประกอบด้วย : ร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณสมบัติดูดสารพิษ ประเภทคาร์บอนมอนน็อกไซด์ ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซีน ดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ เช่น ลิ้นมังกร แก้วกาญจนา กระบองเพชร วาสนาราชินี เดหลี หน้าวัวกระถาง

4)  โซนไม้ดอก…เติมสีสันให้บ้านเรือน
ประกอบด้วย : ร้านจำหน่ายไม้ดอกกระถาง เช่น ชวนชม ลีลาวดี สับปะรดสี บัวประดับ กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบหิน

5)  โซนหอมฟุ้ง น่ายล…ไม้ไทย
ประกอบด้วย : ร้านจำหน่ายไม้ดอกหอมและไม้ไทย เช่น เจ้าหญิงชมพู แสดสยาม ปริศนา   พุดหัถยา พุดตะแคง บุหงารำไป แก้วเจ้าจอม ข้าวหลามดง

6) โซนไม้มงคล…เสริมราศี
ประกอบด้วย : ร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อความเป็นมงคล เช่น โป๊ยเซียน พญานาคราช หยกนำโชค นกน้อยนำโชค เขียวหมื่นปี ออมเงิน ออมทอง บอนสี เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2558)

1) ยอดจำหน่ายระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2558 รวม 5,459,170 บาท แบ่งเป็น

(1)  สินค้าไม้ดอกไม้ประดับ   811,520      บาท

(2)  สินค้าปลาสวยงาม             4,093,250   บาท

(3)  ร้านอาหาร กทม.       374,300     บาท

(4)  ร้านค้า SME                  180,100      บาท

2)  ยอดจำหน่ายสูงสุดวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 จำนวน 3,581,050 บาท

3)  สินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ที่จำหน่ายได้ราคาสูงสุด “ไทรไทเกอร์”    100,000 บาท

4)  สินค้าปลาสวยงาม ที่จำหน่ายได้ราคาสูงสุด “ปลากระเบน 1 คู่” 3,000,000 บาท

5)  ยอดผู้เข้าชมงาน ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2558 รวม  36,340 คน ผู้เข้าชมงาน
สูงสุดวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 จำนวน 9,859 คน