ใช้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก