_10.โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ New

โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ

ความเป็นมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประกอบในการเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐได้  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงดำเนินการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากที่มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และการประกอบกิจกรรมการเกษตร ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมข้อมูลอีกอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร